Navi.nl
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene Voorwaarden Uw klantgegevens  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
Categorieën
Outdoor-> (59)
Fiets-> (56)
Fitness/Sport-> (25)
Motor-> (55)
Auto-> (28)
Kaarten-> (2)
Motorcommunicatie
LED Lenser
Action Camera's
Fabrikanten
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken
Informatie
Over Navi.nl
Verzenden & retourneren
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Neem contact op
Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden
1.Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Navi BV zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Navi BV is ingestemd.
3. Door het gebruik van de internetsites van Navi BV en/of accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
4. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Navi BV worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Navi BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
6. Navi BV behoud zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

2.Overeenkomsten

1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Navi BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Navi BV dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
4. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Navi garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3.Prijzen / Aanbiedingen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Alle aanbiedingen van Navi BV zijn vrijblijvend en Navi BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

4.Betaling / Verzendkosten

1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
          - Bank vooruitbetaling; (Verzendkosten 7,50 euro)
          - iDEAL online betaalsysteem; (Verzendkosten 7,50 euro)
          - Remboursbetaling. (Rembourskosten 15,- euro)
2. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 1000,- worden niet onder rembours bezorgd.
3. Een vooruit betaalde bestelling wordt verstuurd op het moment dat het verschuldigde bedrag op de rekening van Navi BV staat.
4. Bij bestellingen binnen Nederland betaald u bij bankvooruitbetaling € 7,50 verzendkosten en bij remboursverzendingen komt er € 7,50 rembourskosten bij.

5.Retourzendingen

1. Alle artikelen kan u binnen 7 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna u u geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Navi BV worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
2. U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Navi BV onder vermelding van het bestelnummer in het onderwerp van u e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Navi zal het artikel vervangen of u betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
3. In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Navi BV zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Navi BV neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
4. Na ontvangst van de goederen stelt Navi.nl een kredietnota op voor de teruggestuurde goederen met in mindering de restocking fee van 15 Euro.
5. Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
          • Stuur een e-mail naar info@navi.nl zodat wij u zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van u e-mail het bestelnummer of het             factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
          • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden en frankeer het pakket voldoende.

6.Levering

1. De door Navi BV opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
3. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 3 dagen en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling (seal) niet is verbroken. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt zijn geld terug.

7.Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Navi BV verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico terzake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over

8.Reclames en aansprakelijkheid

1. U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Navi BV daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerde kennis te geven.
2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Navi BV de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren;
3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Navi BV te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9.Electronische communicatie en bewijs

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Navi BV (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Navi BV niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Navi BV;
2. De administratie van Navi BV geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10.Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Navi BV in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Navi gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Navi BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
3. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.Afkoelingsperiode

1. De consument koper kan binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Van dit herroepingrecht is uitgezonderd software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Alleen wanneer het product in de verpakking originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met Navi BV, aanspraak worden gemaakt op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
2. Navi BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade –diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
3. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor rekening van de consument koper.
4. Indien de consument koper zijn goederen heeft geretourneerd, dan draagt Navi BV er zorg voor, dat de terugbetaling binnen 30 dagen geschied.

12.Garantie

1. Navi geeft standaard 2 jaar garantie op al haar producten tenzij de fabrieksgarantie korter is dan 2 jaar. Gaat uw product defect na 2 jaar, maar binnen de fabrieksgarantie termijn, dan willen wij u graag helpen bij het claimen van de garantie. Bij een defect product dus altijd met onze telefoniste bellen op 0546-793548. Kijk tevens op uw factuur of uw product binnen de garantie valt.
2. Heeft u een defect product ontvangen of gaat deze binnen 7 dagen defect. (DOA)Bel eerst even met onze telefoniste op 0546-793548 zodat wij weten dat we uw product kunnen terug verwachten en met wat voor reden.
3. Navi BV is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
4 Indien Navi BV om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
          - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Navi BV of de              fabrikant zijn verricht;
          - indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
          - indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
          - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
6. De Koper is gehouden Navi BV te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Navi BV zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
7. Het is mogelijk dat Navi BV op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Navi BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

13. Persoonsgegevens

1. Navi BV zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement;
2. Navi BV neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

14.Klacht(en)

1. Hoewel wij er naar streven om het aantal klachten tot een absoluut minimum te beperken, willen we u toch vriendelijk vragen om uw ongenoegen - indien aanwezig - kenbaar te maken. Van elke klacht kunnen wij leren en onszelf verder verbeteren.

2. De klacht(en) worden binnen 24 uur (1 werkdag) door ons behandeld (met uitzondering in het weekend). U kunt uw klacht(en) altijd versturen naar info@navi.nl. Afhankelijk van de situatie zullen wij u per mail of telefonisch op de hoogte brengen en een passende oplossing aandragen.

15.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Navi BV of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

16. Retourrecht oude apparaten

Navi BV is verplicht bij aankoop van een nieuw elektrische apparaat een soortgelijk oud apparaat gratis van de klant in te nemen "oud voor nieuw". Dus een oud navigatiesysteem voor een nieuw navigatiesysteem. Het merk maakt niet uit. U kunt uw oude apparaat binnen 7 dagen gratis naar ons opsturen. U kunt hiervoor gebruik maken van de verpakking van de nieuwe apparatuur.

U kunt uw oude apparaat ook inleveren bij de gemeente. Dit kan door het apparaat af te geven op de milieustraat (brengvoorziening) of door uw oude apparaten op te laten halen (haalplicht). De gemeente is verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling van afgedankte apparatuur van particuliere huishoudens (artikel 10.21 Wet milieubeheer).

17.Info

1. Meer informatie over consumentenbescherming, consumentenkoop en garantie is te vinden bij: www.consumentenbond.nl

18. Bedrijfgegevens

Navi BV
Bedrijvenpark Twente 145E
7602 KE ALMELO
(t)0546-793548
(e)info@navi.nl
(w)www.navi.nl
(kvk)06068682
(btw)NL8020.03.461.B01
ABN-Amro bank 59.47.05.010 ten name van Navi BV
IBAN: NL77ABNA0594705010
BIC: ABNANL2A
Volgende
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Meest verkocht
01.Fietssteun
02.eTrex 30
03.eTrex 10
04.Draagkoord standaard lang
05.Foretrex 401
06.Carabinier bevestiging
07.Montana 600
08.Siliconenhoes Edge 800
09.Forerunner 910XT HRM
10.Edge 500 bundel
Aanbiedingen Meer
Teasi One 2
Teasi One 2
159,00EUR
139,00EUR
Beoordelingen Meer
Oregon 600
Deze heb ik besteld en goed gevonden. Na een weekje iemand ..
5 van 5 sterren!

Copyright © 2017 Navi.nl